detectingpeople.dk › Opslagsværk
detectingpeople.dk
Udvid/Kollaps indhold Detecting People

Udvid/Kollaps indhold Bruger Info

Velkommen Gæst

Hvem er hvor: 1 Gæster

Opslagsværk
Regler i Europa


Regler i Europa

DET ER ENS EGEN PLIGT AT HOLDE SIG AJOUR MED LOVGIVNINGEN
NEDENSTÅENDE ER SAKSET FRA NETTET OG OVERSAT MED GOOGLE
DET ER PÅ INGEN MÅDE EN RETTESNORØstrig

Dansk:
Brugen af metaldetektorer i arkæologiske sammenhænge på land eller under vandet kræver en udgravningstilladelse udstedt af den østrigske forbundsregering Monument Authority (Bundesdenkmalamt), fordi en sådan anvendelse anses for at udgøre en »udgravning i forbindelse med opdagelse og udforskning af løsøre og fast monumenter« i følelsen af afsnit II i den østrigske lov om beskyttelse af monumenter. Sådanne tilladelser er i almindelighed ikke er udstedt til privatpersoner.

Engelsk:
The use of metal detectors in archaeological contexts on land or underwater requires an excavation permission issued by the Austrian Federal Monument Authority (Bundesdenkmalamt) because such use is considered to constitute an `excavation for the purpose of discovery and exploration of movable and immovable monuments' in the sense of Section II of the Austrian law for the protection of monuments. Such permissions are in general not issued to private individuals.


Cypern

Dansk:
I henhold til § 2 (1) (a) oldsager loven i 1935 (ændret 1973) ethvert objekt
rørlige eller en del af fast ejendom er beskyttet ved lov.

Section 14 (1), at »ingen person skal udgrave eller forårsage udgravninger, der skal foretages enten på hans egen jord eller andre steder med henblik på at finde antikviteter uden licens".

Selv om det ikke specifikt nævner metaldetektorer, § 14 (1) implicit regler
dem ud, eller kan en grundejer lovligt give tilladelse til en søgning, der skal gennemføres
ud, hvis det resulterer i udgravning.

Engelsk:
Under Section 2(1) (a) of the antiquities law of 1935 (amended 1973) any object
whether movable or part of immovable property is protected by law.

Section 14 (1) states that ` no person shall excavate or cause excavations to be made whether on his own land or elsewhere for the purpose of discovering antiquities without a license'.

Although not specifically mentioning metal detectors, section 14(1) implicitly rules
them out, nor can a landowner legally give permission for a search to be carried
out if it results in excavation.Danmark


Dansk:

Begrænsninger:
Der er en række historiske og arkæologiske steder, hvor det er helt forbudt at bruge en metaldetektor.
På offentlige arealer er det de lokale samfund, der afgør, om metaldetektorer, kan anvendes. Det anslås, at omkring 50% af de offentlige arealer er lukket for metaldetekting.
I offentlig skov er det skovmyndigheden der beslutter, om metaldetektor kan anvendes. I de fleste tilfælde er tilladelse ikke givet.
Der er næppe noget problem på de offentlige strande som at forbyde metaldetektering ville diskriminere en klasse af mennesker, og derfor vil et barn ikke kunne bruge en spand og spade osv.
Bortset fra at søge tilladelse fra grundejeren, ingen restriktioner på privat jord.

Fund og BELØNNINGER - ret til Finder:
Enhver mønt slået efter møntenreformen i det 19. århundrede kan tilbageholdes af finderen ellers skal alle mønter og kulturgenstande afleveres til Nationalmuseet.
Finder er tildelt et kontant beløb for at finde selv, da dette er bestemt af Nationalmuseet, det er altid lavere end markedsværdien. Det er meget sjældent, at de finder er tilladt at holde hans finde.

Fremtidige tendenser:
Arkæologer anerkender de fordele, der hidrører fra at søge samarbejde, ikke konfrontation og dette er at forbedre forholdet.
Metoden til beregning af belønninger udfordres af medierne, og vil sandsynligvis resultere i ændringer i fremtiden.Engelsk:
Restrictions:
There are a number of historical and archaeological sites where it is totally forbidden to use a metal detector.
On public land it is the local community that decides whether metal detectors may be used. It is estimated that approximately 50% of the public land is closed to metal detecting.
On public woodland the forest superv isor decides whether or not a metal detector may be used. In most cases permission is not granted.
There is hardly any problem on public beaches as to forbid metal detecting would discriminate against a class of people and, therefore, a child would not be able to use a bucket and spade etc.
Apart from seeking permission of the landowner, no restrictions on private land.

FINDS AND REWARDS - THE RIGHTS OF THE FINDER :
Any coins minted after the coin reform in the 19th Century can be retained by the finder otherwise all coins and artefacts must be delivered to the National Museum .
The finder is awarded a cash sum for the find although, as this is determined by the National Museum , it is always below the market value. It is very rare that the finder is allowed to keep his find.

FUTURE TRENDS:
Archaeologists recognise the benefits to be derived from seeking cooperation not confrontation and this is improving the relationship.
The method of calculating rewards is being challenged by the media and will probably result in change in the future.


FINLAND

Dansk:
Alle bevægelige objekter, såsom mønter, bør våben osv. over hundrede år gamle, skal indberettes med en angivelse af kontekst (Antiquities Act 1963, afsnit 16).
Denne lovgivning ikke udelukker anvendelse af metaldetektorer.

Engelsk:
All moveable objects, such as coins, weapons etc over one hundred years old should be reported with an indication of context (Antiquities Act 1963, Section 16).
This legislation does not rule out the use of metal detectors.


FRANCE

Dansk:
Brugen af metaldetektorer blev kontrolleret ved brug af krigens gang vedtaget særligt agentur Act 1941, men på den 18 December 1989 lov nummer 89-900 (NOR: MCCX8900 163L) var. Men se bilag (L542) blev vedtaget i 2004.
Artikel 1: Ingen må bruge metal opdage udstyr med henblik på at søge efter monumenter og genstande, der kunne interesse (bekymring?) Forhistorie, først at have historie, kunst eller arkæologi uden opnået administrativ tilladelse udstedt i henhold til kvalifikationer ansøgeren og også karakter og søgemetoden.
Artikel 2: Alle publicity og anvisninger om brug af metaldetektorer skal være forsynet med advarsel om forbuddet er anført i artikel 1, de involverede sanktioner og også grunden til denne lovgivning.
Artikel 3: Enhver overtrædelse af denne lov vil blive bemærket af embedsmænd, politi-agenter og andre retshåndhævende myndigheder, samt embedsmænd, ansatte og som vogtere af artikel 3 i lov nummer 80-532 af 15. juli 1980 i forhold til beskyttelse af offentlige samlinger mod hærværk.
Artikel 4: De rapporter, der udarbejdes af de forskellige personer, udpeget af artikel 3 ovenfor, indtil bevist det modsatte, eller sendes straks, at den offentlige anklager for republikken i den retskreds, hvor forseelsen blev begået.
Ifølge fransk lov vedtagelsen af lovgivningen er fulgt af det dekret, som bestemmer, hvordan loven vil blive anvendt. I dette tilfælde dekret bestemmer:
Artikel 1 tilladelse til at bruge metaldetektorer, der er fastsat i artikel1 i den 18 December 1989 lov ydes, på anmodning af den berørte part, som licens af præfekten for den region, hvor de arealer, der skal søges efter, er beliggende.
Anmodningen om tilladelse skal fastslå identiteten, kompetence og erfaring af ansøgeren samt den placering, videnskabelige formål og varigheden af de søgninger, der skal udføres.
Når de søgninger, der skal foretages på arealer, der ikke hører til sagsøgeren, skal den skriftlige anmodning skal ledsages af et dokument af samtykke skrevet af ejeren af den jord, og i givet fald, enhver anden, som har ret.
Artikel 2 Enhver, der bruger en metaldetektor til at foretage ransagninger af den slags, der er beskrevet i artikel 1 i lov uden først at have indhentet tilladelse, der kræves, eller som ikke overholder de krav, der er beskrevet i artikel 1 i denne bekendtgørelse vil blive straffet med en bøde gældende for overtrædelser af femte klasse.
Udstyr, der anvendes i overtrædelsen, vil blive konfiskeret.
Artikel 3 Enhver, reklamerer eller udarbejder omtale, eller at udarbejde oplysninger om brugen af metaldetektorer og undlader at gøre opmærksom på kravene i artikel 2 i loven vil blive straffet i henhold til sanktioner for overtrædelser af den femte klasse.
Strande menes at være uden for denne lov.
Tillæg (L542)
Art L542: Ingen kan bruge udstyr til metal mål opdagelse, at søge monumenter for genstande af interesse for præ-, historie, kunst eller arkæologi, uden først at have indhentet en administrativ tilladelse, som kan gives afhængigt af kvalifikationer ansøgeren , samt arten af og grunden til forskning. De, der contravine risikerer ti bøder inden for båndet klasse 5. Formålet med denne forordning er beskyttelse af arkæologiske steder. Godkendelse af arkæologisk forskning ved hjælp af metaldetektorer kræves tilladelse af præfekten i det pågældende område.


Engelsk:
The use of metal detectors was controlled by the use of the war time Patrimony Act 1941 but, on the 18 December 1989 Law Number 89-900 (NOR: MCCX8900 163L) was adopted. However see appendix (L542) adopted in 2004.
Article 1: No one may use metal detecting equipment for the purpose of searching for monuments and objects which could interest (concern?) prehistory, history, art or archaeology without first having obtained administrative authorisation issued according to the qualification of the applicant and also the nature and method of searching.
Article 2: All publicity and instructions on the use of metal detectors must carry the warning of the prohibition stated in Article 1, the penalties involved and also the reason for this legislation.
Article 3: Every infringement of the present law will be noted by officers, police agents and other law enforcement officers, as well as by officials, agents and guardians of Article 3 of the law number 80-532 of 15 July 1980 relative to the protection of public collections against acts of vandalism.
Article 4: The reports drawn up by the various persons designated by Article 3 above will, until proved to the contrary, be given or sent, without delay, to the public prosecutor of the Republic in the jurisdiction where the offence was committed.
Under French law the enactment of legislation is followed by the Decree which determines how the law will be applied. In this case the Decree states:
Article 1 The authorisation to use metal detectors, provided for by Article1 of the 18 December 1989 Law is granted, on the demand of the interested party, by the license of the Prefect of the region in which the land to be searched is situated.
The request for authorisation must establish the identity, competence and experience of the applicant as well as the location, scientific objective and the duration of the searches to be undertaken.
When the searches are to be carried out on land which does not belong to the applicant, the written application must be accompanied by a document of consent written by the owner of the land and, if appropriate, anyone else who has the right.
Article 2 Anyone who uses a metal detector to carry out searches of the sort described in Article 1 of the Law without having first obtained the authorisation required or who does not observe the requirements described in Article 1 of this Decree will be punished by the fine applicable for contraventions of the fifth class.
The equipment used in the infringement will be confiscated.
Article 3 Whoever publicises or draws up publicity for, or draw up information about the use of metal detectors and fails to draw attention to the requirements of Article 2 of the Law will be punished according to the penalties applicable for offences of the fifth class.
Beaches are believed to be outside this Law.
Appendix (L542)
Art L542: No one can use equipment allowing metal target detection, to search monuments for objects of interest to pre-history, history, art or archaeology, without having first obtained an administrative authorisation, which may be given depending on the qualification of the applicant, as well as the nature of and reason for the research. Those who contravine are liable ti fines within the band class 5. The purpose of this regulation is the protection of archaeological sites. The authorisation of archaeological research using metal detectors requires the permission of the prefect of the area concerned.


GERMANY

Dansk:
1992-loven om søgning efter, og bevaring af oldsager, omfatter alle genstande, der tilhører den antikke periode, tidlig kristendom og middelalderen.
Udgravning kræver en licens og arbejdet må ikke udføres, uden tilladelse, i nærheden af en antikken på en sådan måde, at påvirke den direkte eller indirekte. Alle utilsigtede opdagelser skal rapporteres. Belønningen er lavet svarende til 50% af værdi, hvis der findes på offentlige arealer og 100%, hvis den private arealer.
Selvom 1932 loven ikke henviser til metaldetektorer, eventuelle genstande fundet ved dets anvendelse er omfattet af loven.


Engelsk:
The 1992 law on the search for, and preservation of antiquities, covers all objects belonging to the ancient period, early Christianity and the Middle Ages.
Excavation requires a licence and work may not be carried out, without permission, near an antiquity in such a way as to affect it directly or indirectly. All accidental discoveries must be reported. Rewards are made equal to 50% of value if found on public land and 100% if on private land.
Although the 1932 Act does not refer to metal detectors, any items found by its use are covered by the Act.


ISRAEL

Dansk:
Den Antiquities Act 1978, § 9, at »ingen person skal udgrave i en privat ejendom med henblik på at finde antikviteter, eller søg efter oldsager på nogen anden måde, herunder brug af metaldetektorer, eller indsamle oldsager, medmindre han har modtaget licens for sådanne fra direktøren. Overtrædelse af dette afsnit bærer et ansvar for fængsel for en periode på 3 år eller en bøde på = A3150, 000 «.
§ 38 i samme lov hedder det, at »enhver person, der findes på en antikken site, i hvis besiddelse eller i hvis umiddelbare nærhed findes udgravning værktøjer og det kan antages, at de for nylig blev anvendt i udgravning på stedet, eller i hvis besiddelse eller i hvis umiddelbare nærhed er fundet en metaldetektor, der formodes at have til formål at afdække oldsager, medmindre han godtgør, at han ikke har en sådan hensigt.

Engelsk:
The Antiquities Act 1978, Section 9a states that `no person shall excavate in a private property for the purpose of discovering antiquities, nor search for antiquities in any other manner, including the use of metal detectors, nor gather antiquities unless he has received a licence for such from the Director. Breach of this section carries a liability to imprisonment for a term of 3 years or a fine of =A3150,000'.
Section 38 of the same Act states that `any person found on an antiquity site, in whose possession or in whose immediate vicinity are found excavation tools and it can be assumed that they were recently used in excavation work at the site, or in whose possession or in whose immediate vicinity is found a metal detector, is presumed to have intended to discover antiquities unless he proves that he has no such intention.ITALY

Dansk:
I 1939 loven om kunstneriske og historiske genstande giver beskyttelse til alle objekter og mønter af historisk eller arkæologisk værdi, herunder mønter. Alle objekter er statens ejendom og skal indberettes til superintendent of Arts. Belønninger kan tilbydes op til 1/4 af værdien.
Metaldetekting er forbudt inden for følgende områder:
Valle d'Aosta, Toscana, Lazio, Calabrien, Sicilien
Mønter fundet slået efter år 1500 kan holdes ved finderen og 10% af deres værdi, skal betales til grundejeren.

Engelsk:
The 1939 Act of the custody of artistic and historic objects affords protection to all objects and coins of historical or archaeological value including coins. All objects are State property and must be reported to the Superintendency of Arts. Rewards may be offered up to 1/4 of the value.
Metal detecting is forbidden in the following areas:
Val D'AOSTA,TOSCANA,LAZIO,CALABRIA,SICILIA
Coins found minted after 1500 can be kept by the finder and 10% of their value has to be paid to the landowner.Liechtenstein

Dansk:
1977-Monument Protection Act kræver erklæring om enhver antikviteter
findes i jorden. En regering tilladelse er nødvendig for arkæologiske udgravninger.

Engelsk:
The 1977 Monument Protection Act requires the declaration of any antiquities
found in the soil. A government permit is necessary for archaeological excavations.Luxemborg

Dansk:
1966 Lov om udgravningerne og løsøre kulturgoder, som hedder, at »alle søgning og udgravninger med henblik på opdagelse, eller at der er opstået objekter eller steder af historisk interesse, kan kun ske med tilladelse fra ministeren for Arts and Sciences '.
Brugen af metaldetektor for uautoriseret søgning er udbredt, og i lyset af Justitsministeriet, er i strid med loven.

Engelsk:
The 1966 Act on excavations and movable cultural objects states that `all search and excavations with the aim of discovery or bringing to light objects or sites of historical interest can only be made with the authorisation of the Minister for Arts and Sciences'.
The use of metal detecting for unauthorised searching is widespread and, in the view of the Ministry of Justice, is in contravention of the law.


Malta

Dansk:
Den 1925 - 1974 Antiquities Protection Act giver beskyttelse til alle objekter, både løsøre og fast ejendom, som er mere end 50 år gamle. Udgravning kan kun gennemføres med regeringens tilladelse (artikel 1). Rapportering af utilsigtede fund er obligatorisk (artikel 10).
Siden 1979 har der været et forbud mod import af alle metaldetektorer af tilstrækkelig følsomhed til at være til nogen fare for arkæologiske udgravninger.

Engelsk:
The 1925 - 1974 Antiquities Protection Act affords protection to all objects, both movable and immovable, which are more than 50 years old. Excavation can only be carried out with government authorisation (Article 1). The reporting of accidental finds is compulsory (Article 10).
Since 1979 there has been a ban on the import of any metal detectors of sufficient sensitivity to be of any danger to archaeological sites.
NORWAY

Dansk:
4. afdeling af den kulturelle Act 1978 indeholder en lang række af de genstande, både faste og mobile, stammer fra før 1937, der er beskyttet.
Afsnit 3 giver også beskyttelse mod uautoriseret udgravning. Ejerskabet af alle objekter ældre end 1537 og af mønter ældre end 1650 er tillagt den stat (§ 12, a og b). Afsnit 13 kræver, at alle finder bør indberettes til de myndigheder, som vil fastsætte en passende belønning. Der er ingen specifik reference til metaldetektorer.

Engelsk:
Section 4 of the Cultural Heritage Act 1978 lists a wide range of specified objects, both fixed and movable, dating from before 1937 which are protected.
Section 3 also provides protection from unauthorised excavation. The ownership of all objects older than 1537 and of coins older that 1650 is vested in the State (Section 12, a and b). Section 13 requires that all finds should be reported to the authorities who will fix a suitable reward. There is no specific reference to metal detectors.
PORTUGAL

Dansk:
Der har været nogle nye lovgivning indført for nylig, som forbyder at søge efter arkæologiske materiale uden tilladelse. At opnå en tilladelse, kan du anvende til Kulturministeriet i Portugal.

Engelsk:
There has been some new legislation introduced recently which prohibits searching for archaeological material without a permit. To obtain a permit, please apply to the Ministry of Culture in Portugal .
More information will be available soon.Spanien:

Dansk:
Det spanske turistkontor i London rådgiver i deres General Information ark:
Metaldetektorer: Brugen af metaldetektorer er ikke tilladt, medmindre en importlicens for detektoren tidligere er blevet udstedt. Yderligere undersøgelser skal henvises til den spanske Commercial Office.
Den kommercielle kontor på den spanske ambassade, hvis du bliver spurgt, gives følgende skriftlige oplysninger:
1. Brug af metaldetektorer kunne inddrage hensynet til de love og regler om kunstnerisk eller arkæologiske fund, der involverer nationale kulturarv og guldgrube, som leveres af de meget detaljerede lov af 25. juni 1985 (historisk arv), og den kongelige anordning af 10 januar 1986 der udvikler det.
2. Hvis noget er fundet, derfor vil det være nødvendigt at overholde de komplicerede procedurer, der er skitseret i disse enactments, og det ville bestemt ikke være muligt for nogle fund, der skal tages ud af Spanien, indtil den rette myndigheder havde givet deres samtykke. Det kunne tage flere måneder, og hvis den pågældende artikel er klassificeret som en del af den nationale kunstneriske arv, og / eller er over 100 år gammel, er det ikke sandsynligt at modtage en eksporttilladelse enten på alle, eller i meget lang tid, på grund af de komplicerede procedurer.
Det andet aspekt er et teknisk spørgsmål. Den kongelige anordning af 25. november 1987, der beskæftiger sig med atomenergi og radio-aktivitet, er der fastsat regler og beskyttelse mod stråling. Bekendtgørelse af 20 marts 1975 indeholder de homologation regler for radio-aktive apparat. Den metaldetektor pågældende kan ikke overholder disse regler.
Der er et tredje aspekt. Den lokale militære myndigheder har været kendt for at klage, fordi brugen af metaldetektorer har blandet sig med elektronisk kommunikation.
Alt i alt er det derfor bedst ikke at anvende metaldetektorer i Spanien.
December 1989

Engelsk:
The Spanish Tourist Office in London advises in their General Information sheet:
Metal Detectors: The use of metal detectors is not allowed unless an import license for the detector has previously been issued. Further enquiries should be made to the Spanish Commercial Office.
The Commercial Office at the Spanish Embassy, if asked, provide the following written information:
1. The use of metal detectors could involve considerations of the Law and Regulations governing artistic or archaeological finds, involving national heritage and treasure trove, as provided by the very detailed Law of 25th June 1985 (Historical Heritage); and the Royal Decree of 10th January 1986 which develops it.
2. If anything is found, therefore, it would be necessary to comply with the complex procedures outlined in these enactments; and it would certainly not be possible for any finds to be taken out of Spain until the proper Authorities had given their consent. That could take months; and if the article in question is classified as part of the national artistic heritage, and/or is over 100 years old, it is not likely to receive an export permit either at all, or for a very long time, owing to the complexity of the procedures.
The second aspect is a technical one. The Royal Decree of 25th November 1987, which deals with nuclear energy and radio-activity, lays down rules and safeguards against radiation. The Order of 20th March 1975 sets out the homologation rules for radio-active apparatus. The metal detector in question may not comply with those rules.
There is a third aspect. The local Naval Authorities have been known to complain because the use of metal detectors has interfered with electronic communications.
All in all, therefore, it is preferable not to use metal detectors in Spain .
December 1989

Sverige

Dansk:
§ 19 i 1988-loven, som forbød metal detekting i Gotland og Øland er nu blevet udvidet til at omfatte hele Sverige.

Engelsk:
Section 19 of the 1988 Act which prohibited metal detecting in the countries of Gotland and Oland has now been extended to include all of Sweden .Schweiz

Dansk:
Ingen lovgivning, der specifikt henviser til metaldetektering af privatpersoner,
men i lovgivningen findes et forbud mod uautoriseret søgning eller udgravning af oldsager.

Engelsk:
No legislation specifically refers to metal detecting by private individuals,
though legislation exists to ban unauthorised search or excavation of antiquities.

Tyrkiet:

Dansk:
I loven om oldsager af 1973 er en meget omfattende liste over genstande der er beskyttet, herunder bopladserne, eller steder, hvor der er rester af gamle civilisationer (artikel 1).
Alle genstande er statens ejendom (artikel 3) og rapportering er obligatorisk (artikel 4), men et belønningssystem eksisterer (artikel 47).
Der er en særlig bestemmelse mod skattejagt, ulovlig udgravning og handel med antikviteter (artikel 51 - 52).
Uautoriseret skattejagt medfører straf på 2 til 5 års fængsel og bøder på A35,000 - A310,000 (artikel 47).

Engelsk:
The 1973 Antiquities Act carries very extensive lists of movable and immovable objects protected including places of ancient settlement or places where there are vestiges of ancient civilisations (Article 1).
All objects are the property of the State (Article 3 ) and reporting is obligatory (Article 4) but a reward system exists (Article 47).
There is a specific provision against treasure hunting, illicit excavation and dealing in antiquities (Article 51 - 52). Unauthorised treasure hunting carries a penalty of 2 - 5 years imprisonment and fines of =A35,000 to =A310,000 (Article 47).
HOLLAND

Bed altid om tilladelse til at søge grundejeren eller leder af jorden.
Lad ammunition ligge, hvis nødvendigt markér stedet, og kontakt politiet.
Søg aldrig på arkæologiske udgravninger, medmindre du har fået tilladelse fra de kompetente myndigheder til at hjælpe i en arkæologisk udgravning.
Fund, som du med rimelighed kan antage, eller mener at være af videnskabelig kulturhistoriske værdi, skal indberettes inden tre dage til borgmesteren
på det sted, som området tilhører.
De ovenstående fund bør også anmeldes til de relevante arkæologiske organer, herunder de provinsielle arkæologer og KPK.
Natsøgning uden samtykke fra lodsejeren er forbudt.


[ Tilbage ]

Metal Detektering

Copyright © af detectingpeople.dk - (16648 læst)

Udvid/Kollaps indhold Leksikon